.bv

Long Wikipedia

.bv em i Intanet kod bilong kantri Buvit Ailan.


(Dispela pes .bv em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)