.dk

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Denmark.svg

.dk em i Intanet kod bilong kantri Denmak.


(Dispela pes .dk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)