.bg

Long Wikipedia

.bg em i Intanet kod bilong kantri Balgeria.


(Dispela pes .bg em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)