.bg

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Bulgaria.svg

.bg em i Intanet kod bilong kantri Balgeria.


(Dispela pes .bg em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)