.ke

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Kenya.svg

.ke em i Intanet kod bilong kantri Kenya.


(Dispela pes .ke em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)