Jump to content

.ke

Long Wikipedia

.ke em i Intanet kod bilong kantri Kenya.


(Dispela pes .ke em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)