Jump to content

.pk

Long Wikipedia

.pk em i Intanet kod bilong kantri Pakistan.


(Dispela pes .pk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)