.pk

Long Wikipedia
Flag of Pakistan.svg

.pk em i Intanet kod bilong kantri Pakistan.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .pk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)