.tp

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Timor-Leste.svg

.tp em i Intanet kod bilong kantri Timor Leste.


(Dispela pes .tp em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)