.tc

Long Wikipedia

.tc em i Intanet kod bilong kantri Ol Tek na Keko Ailan.


(Dispela pes .tc em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)